การบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transfornational Leadership) โดย อาจารย์ วชิรา บุตรวัยวุฒิ ณ ห้องบรรยาย ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th