กองพัน กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

มีหน้าที่ ปกครอง บังคับบัญชา ฝึก อบรม นักเรียนนายเรือ ให้อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ สอดส่องความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ

     
   
  นาวาโท วรพล  จารุมนตรี  
  ผู้บังคับการกองพันที่ ๑ กรม นนร.รอ.  
     
   
  นาวาโท ร่มฉัตร  เปลี่ยนดวง  
  ผู้บังคับการกองพันที่ ๒ กรม นนร.รอ.  
     
   
  นาวาโท ยอดธง  จงกลรอด  
  ผู้บังคับการกองพันที่ ๓ กรม นนร.รอ.  
     
   
  นาวาโท กวีวัฒน์  เก่งการ  
  ผู้บังคับการกองพันที่ ๔ กรม นนร.รอ.  
     
 
นาวาตรี ลีลา จันทร์ดาบุญ   นาวาตรี สุวัชชัย อู่ตะเภา
รองผู้บังคับการกองพันที่ ๒ กรม นนร.รอ.   รองผู้บังคับการกองพันที่ ๔ กรม นนร.รอ.

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th