จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่ม 12 พ.ค.58 


ติดต่อหน่วยงาน


กองวิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายศึกษา
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2475-3882

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ กองวิชาคณิตศาสตร์

          กองวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนสาขา วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ปีพุืทธศักราช 2558

 

ปรัชญา

สร้างเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ปณิธาน

     ให้การศึกษา และฝึกอบรมทางด้านวิชาคำนวณสาขาต่างๆ วิชาสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาเฉพาะสาขาต่างๆ ตามความต้องการของกองทัพเรือ

                                                           วิสัยทัศน์ กวณ.

มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อเป็นพื้นฐานศึกษาในระดับสูง ด้วยทรัพยากรเกื้อหนุนและกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.นร. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พร้อมเสริมสร้างทักษะการสอนของคณาจารย์ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

นโยบายของ กองวิชาคณิตศาสตร์

ด้านการบริหาร

จัดการบริหาร โดยเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งหมดและปฏิบัติตามนโยบายของ ฝศษ.

ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน ทักษะในการสอน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรระยะสั้น ทั้งภายในและภายนอก ทร.

2. ประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การสนับสนุนทางวิชาการ

ด้านการศึกษา

1. ติดตามและประเมินผล รวมทั้งพิจารณาทบทวนเนื้อหาในวิชาคำนวณสาขาต่างๆ วิชาสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาการและเทคโนโลยี

2. จัดการเรียนการสอน ในวิชาคำนวณสาขาต่างๆ วิชาสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานตามที่ ฝศษ. กำหนด

3. พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคำนวณสาขาต่างๆ วิชาสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยสอดคล้องตามหลักการศึกษา

4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทุกวิชา

5. สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ของ รร.นร.

1. ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ตามความต้องการของกองทัพเรือ

2. ให้ความรู้และประสบการณ์เดินเรือ และพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ เพียงพอที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆ ต่อไป

3. พัฒนาร่างกายและจิตใจให้นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรง มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าวกองวิชาคณิตศาสตร์

 

 

ประมวลการสอนและแผนการสอนรายวิชาของกองวิชาคณิตศาสตร์

ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

กฏหมายที่ควรรู้