กองบริการ ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ

มีหน้าที่ ดำเนินงานด้านการพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภคการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง การรักษาพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยและอุทกภัย

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th