ชีวิตนักเรียนนายเรือ

:: การฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ ::
นักเรียนนายเรือทุกนายมีหน้าที่ที่จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ทั้งด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ การประพฤติตนใ้ห้อยู่ในระเบียบวินัยที่ รร.นร.กำหนดและจะต้องปฏิบัติตามคำสั้งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเพื่อเตรียมตัวออกไปรับราชการเป็นนายทหารเรือที่ดีมีความเป็นสุภาพบุรุษ รร.นร.จึงฝึกให้นักเรียนนายเรือ ได้มีบุคลิกลักษณะ ของผู้นำทหารที่ดีในอนาคต และเป็นผู้มีจริยธรรมความเป็นผู้นำอยู่ในจิตใจ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 ฝึกให้เป็นผู้ตามที่ดีตามคำสั้งของผู้บังคับบัญชา เรียนรู้จิตวิทยาในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ในสังคมขนาดใหญ่
2. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 2 ฝึกการเป็นผู้สังเกตและการเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 รวมทั้งฝึกให้นักเรียนเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจะมอบความรับผิดชอบให้มากขึ้น เริ่มเรียนรู้ภาวะผู้นำและปลูกฝังความเป็นผู้นำให้นักเรียนได้เกิดซึมซาบ
3. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 เริ่มฝึกการเป็นผู้นำ เรียนรู้หลักภาวะผู้นำอย่างสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพันจ่ายาม และผู้ช่วยนายยาม ช่วยเหลือนักเรียนบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชา นนร.ชั้นปีที่ 1 และ นนร.ชั้นปีที่ 2
4. นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกการเป็นผู้นำ ปกครองบังคับบัญชา นนร. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนชั้นต่ำกว่า รับผิดชอบงานต่างๆ ที่นายทหารเวรปกครองมอบหมาย กำกับดูแลการฝึกต่างๆ ของ นนร.และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายยาม และผู้ช่วยนายทหารเวรปกครอง

 

:: การศึกษาของนักเรียนนายเรือ ::
หลักสูตรการศึกษาของ รร.นร. มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตนายทหารเรือที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งวิชาชีพทหารเรือและวิทยาการที่ทันสมัย และหลากหลาย สามารถปฏิบัติงานในฐานะเป็นนายทหารหลักของกองทัพเรือได้ วิชาที่จัดให้นักเรียนนายเรือศึกษาแบ่งออก เป็น 3 ส่วนดังนี้
1. การศึกษาวิชาการขั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบัน รร.นร. ได้เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมต่อเรือ สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาบริหารศาสตร์ การเรียนในชั้นปี 1 นนร.จะเรียน วิชาการพื้นฐานเหมือนกันทุกนาย เมือจบชั้นปีที่ 1 แล้ว นนร.จะเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละนาย
2. การศึกษาและฝึกปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือ เป็นการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในและนอกที่ตั้งปกติ โดยศึกษารวมกันทุกนาย ในเบื้องต้น และแยกศึกษาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพทหารเรือ ซึ่งวิชาชีพทหารเรือที่ นนร.จะฝึกมีดังนี้คือ วิชาการเรือ วิชาเดินเรือ การอาวุธ ศูนย์ยุทธการและการแปรกระบวน การสื่อสาร การช่างกล ทหารราบ พลศึกษา
3. การฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร โดยเป็นการศึกษาทางด้าน การกำกับดูแลความประพฤติและความเหมาะสมในการเป็นทหาร การอบรมศีลธรรมและจริยธรรม การฝึกและศึกษาวิชาพลศึกษา เพื่อให้ นนร. มีคุณสมบัติเป็นนายทหารที่ดี พร้อมด้วยบุคลิกผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งมีการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาอันดีงาม

:: ตารางการปฏิบัติประจำวันของนักเรียนนายเรือ ::

 

:: การฝึกภาคปฎิบัติของนักเรียนนายเรือ ::
หลังจากที่ นนร. ได้มีการศึกษาเล่าเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่ รร.นร. มาระยะเวลาหนึ่ง นนร.จะต้อง ฝึกภาคปฏิบัิตจริงในทะเลกับเรือของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ รวมทั้งการฝึกหลักสูตรต่างๆ ของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การฝึกภาคปฏิบัติของ นนร. ในรองหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการฝึกคือ การฝึกภาคปฏิบัิติกลางปีการศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติปลายปีการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การฝึกภาคปฏิบัติกลางปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน โดยมีการฝึกหลักสูตรต่างๆ หรือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมในการฝึก
2. การฝึกภาคปฏิบัติปลายปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี โดยการฝึกจะแยกตามชั้นปีการศึกษาของ นนร.ดังนี้
2.1 นนร.ชั้นปีที่ 1 ใหม่ ที่ขึ้นมาจาก รร.เตรียมทหารทำการฝึกภาคปฏิบัิติในทะเลกับเรือฝึกของกองเรือยุทธการ ในพื้นที่ บริเวณอ่าวไทย ระยะเวลาการฝึกประมาณ 30 วัน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานความเป็นชาวเรือให้กับ นนร.ชั้นปี่ที่ 1 ใหม่
2.2 นนร.ชั้นปีที่ 1 - 3 ทำการฝึกภาคปฏิบัิติในทะเลต่างประเทศ กับเรือฝึกของกองเรือยุทธการ ในพี้นที่บริเวณน่านน้ำต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกประมาณ 45 วัน โดย นนร.ชั้นปีที่ 1 และ 3 ฝึกวิชาพรรคนาวิน และ นนร.ชั้นปี่ที่ 2 ฝึกวิชาพรรคกลิน

 

:: ประวัติของมีดเหน็บ ::
การคาดมีดเหน็บของชาวเรือนั้น มีประวัติมาตั้งแต่ยุคเรือใบ เนื่องจากความจำเป็นในการที่จะต้องกรีดใบเมื่อลมจัด และต้องตัดเชือกเมื่อผ่อนไม่ทัน เป็นการป้องกันอันตรายให้ทันท่วงที การกรีดใบนั้นต้องไต่เชือกขึ้นไปจนถึงส่วนสูงสุดของใบ แล้วใช้มีดแทงลงไปปล่อย ตัวลงมาตามเชือกโดยมือยังจับมีดกรีดอยู่ใบเรือก็จะขาดลมจะผ่านไปได้ ชาวเรือสมัยนั้นจึงต้องมีมีดเหน็บประจำตัวทุกคนซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมา

 

:: มีดเหน็บ นักเรียนนายเรือ ::
มีดเหน็บเป็นอาวุธประจำตัวของนักเรียนนายเรือในสมัยโบราณซึ่งลงฝึกในเรือตั้งแต่ อายุ 12 -13 ปี และมีรูปร่างเล็กกว่าทหาร จนใช้กระบี่ หรือดาบธรรมดาในการรบได้ไม่สะดวก การใช้มีดเหน็บประกอบเครื่องแบบนักเรียนนายเรือนั้น สืบเนื่องมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทยหลังจากทรงสำเร็จการศึกษา มาจากโรงเรียนนายเรือ อังกฤษแล้ว ได้กลับมาปกครองบังคับบัญชาที่โรงเรียนนายเรือ ทรงจัดระบบการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนนายเรือของต่างประเทศในแถบยุโรป ทั้งยังทรงนำเอาแบบอย่างการคาดมีดเหน็บจากประเทศอังกฤษ มาใช้กับนักเรียนนายเรือไทยด้วย นักเรียนนายเรือจึงได้ใช้มีดเหน็บ สำหรับประกอบเครื่องแบบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

:: ดุมหมายชั้น ::
ที่ปกเสื้อของนักเรียนนายเรือ บ่งบอกชั้นปีที่ศึกษา ประดับบนแถบผ้าขาวม้วนทับกัน 2 ชั้น ซึ่งเป็นพู่ใช้เชื่อก มีความหมายถึงการเตรียมพร้อมที่จะเบ่งบานของดองประดู่นั่นเอง ก่อนจะบานจะมีลักษณะเป็นตุ่มกลมขนาดใกล้เคียง กับดุมหมายชั้นของ นักเรียนนายเรือ ครั้นบานเป็นดอกประดู่ก็หมายถึงจบการศึกษาได้เป็นนายทหารสัญญาบัตร ส่วนแถบผ้าขาวที่เป็นฐานรองดุมอยู่นั้น แทนความหมายของเชือกซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวเรือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทหารเรือเป็นผู้ที่ใช้เชือกได้อย่างเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการผู้เงื่อนปม หรือการถักทอต่าง ๆ เมื่อนำมาประกอบกับดุมหมายชั้น แล้วก็หมายถึงนักเรียนนายเรือ หรืออนาคตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือไทย

 

:: ประวัติตราสามสมอ ::
ตราสามสมอเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนนายเรือมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน กล่าวกันว่า เสด็จในกรมหลวงชุมพร ฯ ได้ทรงคิดและเขียนแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นตราลำลอง สำหรับพระองค์ท่าน (ไม่ใช่ตราทางราชการ) ประทับบนหนังสือของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามหลักฐานที่ค้นพบ คือ ประทับบนหนังสือ ที่ท่านทรงตรวจเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.ศ.๑๒๕) และโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมโรงเรียนนายเรือ จึงใช้ประทับตราหนังสือของโรงเรียนนายเรือด้วย

 

:: ประดู่กับนักเรียนนายเรือ ::
ประดู่เหลือง มีชื่อทางพฤษศาสตร์ว่า Pterocarpus Indicus Willd เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 15-30 เมตร ลำต้นตรง เปลือกมีสีน้ำตาลแดง ใบกลมโตประมาณ 2 นิ้ว ดอกเล็กสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อใหญ่ยาว ดอกมักจะบานและโรยพร้อมกัน ส่งกลิ่นหอมไปไกล ฝักประดู่มีลักษณะกลมแบนคล้ายเหรียญ นิยมปลูกตามวัดวาอาราม และตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งริมถนน เพราะมีเรือนยอดแผ่เป็นพุ่ม ปลายกิ่งลู่ลงเป็นร่มเงาได้ดี นักเรียนนายเรือพึงระลึกและปฏิบัติตนดังเช่นประดู่คือมีความสง่างาม ทั้งกาย วาจา ใจ ดังดอกประดู่สีเหลืองอันสวยงาม มีความอดทน เข็มแข็งต่อภารกิจและอุปสรรคทั้งปวง ดั่งเช่น เนื้อไม้อันแข็งแรงของต้นประดู่ จงเป็นร่มเงา เป็นที่พึ่งพิงของรุ่นน้อง และผู้ใต้้บังคับบัญชาดัง
ร่มเงาของประดู่ จงมีความสามัคคี พร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเดียวกับช่อประดู่ ที่ออกดอกเบ่งบานและร่วงโรยพร้อมกัน

 

:: งานวันสามสมอ ::
งานวันสามสมอเป็นงานที่นักเรียนนายเรือจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งในวันกองทัพเรือหรือวัน Navy Day ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวามคม ของทุกปี หลังจากมีพิธีต่างๆในช่วงเช้าแล้วã¹ช่วงกลางคืนก็จะจัดงานเลี้ยงรื่นเริงให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนนายเรือเพื่อเป็น ขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนนายเรือแล้ว งานวันสามสมอนี้ ถือเป็นวันที่นักเรียนนายเรือทุกนายเฝ้ารอ คอย เพราะนักเรียนนายเรือจะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานบรรดาสถานที่ต่างๆของโรงเรียนนายเรือจะถูกประดับอย่างสวยงามให้สมเป็นงานราตรี นอกจากนี้นักเรียนนายเรือจะได้รับอนุญาตให้พาญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาร่วมงานได้ และเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนายเรือจะได้รู้จัก การเข้าสังคม รู้จักการเต้นรำ(ลีลาศ)ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานติดต่อประสานงานรู้จักการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการดำเนินการจัดงาน»ัจจุบันการจัดงานวันสามสมอได้เปลี่ยนจากวันที่ 20 ธันวามคม ไปเป็นวันศุกร์ที่ใกล้เคียงกับวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี วันที่ 19 ธันวามคมนี้ มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th