กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

:: วิสัยทัศน์ ::

กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ จะปลูกฝังความเป็นผู้นำ และความเป็นสุภาพบุรุษ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

:: ภารกิจ ::

กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ ในเรื่องการปลูกฝังวินัย อุปนิสัย จิตวิทยา ความอดทนและลักษณะผู้นำ

:: พันธกิจ ::

ฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้เป็นผู้นำที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

:: ประวัติ ::

กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ เดิมชื่อว่า "กองนักเรียน โรงเรียนนายเรือ" ต่อมากองทัพเรือได้ยกฐานะตั้งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ในชื่อ "กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" (ใช้อักษรย่อว่า "กอง นนร.รอ.รร.นร.") หลังจากนั้น ได้รับพระบรมราชานญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" ใช้อักษรย่อว่า "กรม นนร.รอ.รร.นร. กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ถือเป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเนื่องด้วยเป็นหน่วยทหารที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตรย์อย่างใกล้ชิด จึงมีพิธีการแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ทุกๆ ปี เรียกว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ หรือที่เรียกกกันว่า สวนสนามราชวัลลภ (คำว่า ราชวัลลภ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)

::  ระบบเกียรติศักดิ์นักเรียนนายเรือ (หลักการของผู้มีเกียรติ /THO-RA-NoNGS code) ::

T   -  truth    พูดความจริง
H   - honesty ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
O   - order/obey  ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเชื่อมั่นในคำสั่ง
R   - responsibility  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
A   - allegiance  ความจงรักภักดี
No - not steal   ไม่ขโมย ไม่ยักยอก ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในทางทุจริต
N   - nation     ทำเพื่อส่วนรวม และเสียสละเพื่อประเทศชาติ
G   - gentleman   มีคุณธรรม มีน้ำใจ รักษาคำมั่นสัญญา และรักความยุติธรรม
S   - sincerity   ความจริงใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th