หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

:: โรงเรียนนายเรือจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ::
โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของสภาการศึกษาวิชาทหาร หลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการศึกษาแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 4 ปีการศึกษา หรือ 8 ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปลาย เดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนเมษายนของปีต่อไป ยกเว้นการศึกษาของชั้นสูงสุด ซึ่งสิ้นสุดปีการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นการศึกษาภาควิทยาการและการฝึกศึกษาภาคปฏิบัติ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 จะได้รับการศึกษาอบรม ในกระบวนวิชาต่างๆ เหมือนกันหมด เมื่อเลื่อนชั้นเป็นชั้นปีที่ 2 จะแยกศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะด้านจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยมี สาขาวิชาให้นักเรียนนายเรือ เลือกเรียน 11 สาขา

:: การศึกษาวิชาการขั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ::
ให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของ กองทัพเรือ

:: การศึกษาและฝึกปฏิบัติวิชาชีพทหารเรือ ::
ให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญด้านวิชาชีพทหารเรือขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นปฏิบัติงานเพื่อให้พร้อมที่ จะปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้น้อย มีพื้นฐานเพียงพอที่จะรับการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในระดับสูงขึ้นไป มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้นำทหาร ดังนั้น การฝึกศึกษาและ อบรมวิชาชีพทหารเรือ จึงมีการฝึกอบรมศึกษาในวิชาการอาวุธ และ ยุทธวิธี การสื่อสาร สมุททานุภาพ และประวัติการสงครามทางเรือ นาวิกโยธิน การเรือ และ เดินเรือ วิชาช่างกลเรือ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายทหาร ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งในและนอกที่ตั้งปกติ โดยศึกษารวมกันทุกคนในเบื้องต้น และ แยกศึกษาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหล่าต่อไป

:: การฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร ::
การกำกับดูแลความประพฤติ และความเหมาะสมในการเป็นทหารให้นักเรียนนายเรือ มีคุณสมบัตินายทหารสัญญาบัตรที่ดี พร้อมด้วยบุคลิกผู้นำคุณธรรมทหาร และปฏิภาณไหวพริบสามารถปฏิบัติหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับ บัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ของหมู่คณะและของตนเอง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรี

การอบรมศีลธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียนนายเรือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม มีความประพฤติ อุปนิสัย และจิตสำนึกรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักธรรมะ มีหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ

การฝึกและศึกษาวิชาพลศึกษา ให้นักเรียนนายเรือได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพื่อ ให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมลักษณะทหาร มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใสรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ในสภาวะการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการ เสริมสร้างความสามัคคีและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสามารถเป็นผู้นำทางการกีฬาของหน่วยเมื่อสำเร็จเป็นนายทหารเป็นผู้ที่เคารพกติกา รักความยุติธรรมและเป็นสุภาพบุรุษ มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนและอดกลั้นกล้าตัดสินใจใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหารู้จัก พิจารณาวางแผนในการแก้ปัญหา

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th