ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง
พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง
พลเรือตรี อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์
พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล
เสนาธิการ โรงเรียนนายเรือ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th