แผนกธุรการ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การกำลังพล การทะเบียนราษฎร์ และประวัติข้าราชการ

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th