โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์


ภารกิจ
หลักสูตร
บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
ระบบ e-learning
ข่าว-กิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ปรัชญา

    การศึกษาคู่คุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจ

    ภารกิจของกองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในวิชาการจัดการและการบริหารงาน การบัญชี การวิวิจัยดำเนินงาน ทฤษฏีการตงลงใจ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศทางการบริหาร และดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์ (Management Science) ของโรงเรียนนายเรือ

เป้าหมาย

    กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ มีเป้าหมายในการพัฒนา นนร.ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และตอบสนองนโยบายของหน่วยเหนือให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญในบทบาทของบุคลากรทุกระดับ เพื่อระดมสมอง ประสานความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียวในการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน