เครื่องแบบนักเรียนนายเรือ ที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งที่กำหนดไว้ในกระทรวง(พ.ศ.2518) ออกตามความใน พรบ. เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือฉบับที่กำหนดไว้ ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องแบบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2529

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th