หมวดดุริยางค์ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

มีหน้าที่ ฝีกสอนเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีแก่นักเรียนนายเรือ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  ร.อ. ณท เจริญรักษ์  
  หัวหน้าหมวดดุริยางค์ กรม นนร.รอ.  
     
   
  ร.ต. พงษ์พันธ์ เจริญกันภัย  
 

ตำแหน่ง ครูดนตรี

 
     
พ.จ.อ. พิริยกิตติ์ ธำรงชัยนาวิน พ.จ.อ. วิมนต์ โตมะนิตย์ พ.จ.อ. มีชัย มีชัยภูมิ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี
     
พ.จ.ท.  ศิวาวุธ ผิวอ่อน พ.จ.ท. กุลธวัช แก้วสมัคร จ.อ. ยอดชาย ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี
     
จ.อ. โชติอนันต์ ขันธเดช จ.อ. นาวี ม่วงทอง

จ.อ. สุภิชาติ ประทุมวงค์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี
     
จ.อ. จิรายุ คูหา

จ.อ. หัสกร นพสันติ

จ.อ. ตะวัน ปัดทุมแวง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี
     
จ.อ. อรุณ บัวเทศ จ.อ. อัครวัฒน์ กาญจนอรุโณทัย

จ.ท. ชยุต อ่อนระฮุ่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดนตรี

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th