ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ

มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ให้บริการทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัตถุ และองค์บุคคล รวมทั้งเป็นหน่วยให้การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานแก่นักเรียนนายเรืออีกด้วย

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th