กองโรงงาน ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ

มีหน้าที่ รับผิดชอบการฝึกสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายเรือ ในเรื่องของช่างเครื่องยนต์ ช่างปรับ ช่างกลึง ช่างโลหะแผ่น และช่างไม้

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th