หอเกียรติยศโรงเรียนนายเรือ

สถานที่ตั้ง :: อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ

ประวัติความเป็นมา
พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือได้กรุณามีดำริให้โรงเรียนนายเรือ พิจารณาจัดสร้างหอเกียรติยศโรงเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนนายเรือและเพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนนายเรือ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และประเทศชาติ จนได้รับการยกย่องจากสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ู้ที่จะเข้ามาศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนนายเรือ และยังสามารถเปิดให้บุคคลภายนอก เข้ามาเยี่ยมชมได้อีกด้วย กองทัพเรือ ได้กรุณาอนุมัติหลักการ แบบ ตำบล ตามที่กรมช่างโยธาทหารเรือ (นาวาตรี อดิเรก ฟุ้งลัดดา ผู้ออกแบบ) เสนอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และได้ว่าจ้างบริษัท วิษณุโชค จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างในวงเงิน 4,004,990.00 บาท ใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2545 แล้วเสร็จใน 5 กันยายน 2545 และได้กระทำพิธีเปิด เมื่อ 28 กันยายน 2545 โดยมีพลเรือเอก
ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1. เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระผู้สถาปนา และพระผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนายเรือ
2. เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และประเทศชาติ
3. เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ ซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจในการ
ป้องกันประเทศและการป้องกันชายแดน จนได้รับผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งผู้ที่เสียชีวิตและยังมีชีวิตอยู่
4. เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร และำแหน่งสำคัญทางการเมือง

รูปแบบการจัดนิทรรศการในหอเกียรติยศโรงเรียนนายเรือ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. พื้นที่แสดงนิทรรศการของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนายเรือ
2. พื้นที่แสดงนิทรรศการของศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และประเทศชาติ และผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหารและทางการเมือง
3. พื้นที่แสดงนิทรรศการของศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติในภารกิจในการป้องกันประเทศ การป้องกันชายแดน ทั้งผู้ที่เสียชีวิต และยังมีชีวิตอยู่
4. ห้องแสดงภาพประกอบวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนนายเรือ และบรรยายสรุปแก่คณะผู้เยี่ยมชมในโอกาสต่างๆ

 

การจัดแสดงในหอเกียรติยศโรงเรียนนายเรือ


การจัดแสดงในหอเกียรติยศโรงเรียนนายเรือ ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง คือ การเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย และ พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเป็นพระผู้สถาปนา และ ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนายเรือ และ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้.

1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนนายเรือ

• เครื่องแบบและของใช้เกี่ยวกับทหารเรือ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และมุมการจัดแสดงในส่วนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัชกาลปัจจุบัน


 

2. ศิษย์เก่าของโรงเรียนนายเรือที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร ได้แก่
2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.3 ผู้บัญชาการทหารเรือ
2.4 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

• รูปภาพและรายนามของอดีตผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือจากคนแรกจนถึงปัจจุบัน

• รูปภาพและรายนามของอดีตผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือจากคนแรกจนถึงปัจจุบัน

3.ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ได้แก่
3.1 ประธานรัฐสภา
3.2 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3.3 นายกรัฐมนตรี
3.4 รัฐมนตรี

4.ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศและการป้องกันชายแดนจนได้รับผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งผู้ที่เสียชีวิตและยังมีชีวิตอยู่


• ภาพป้ายเกียรติคุณศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ

5.ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจพิเศษในฐานะตัวแทนของกองทัพเรือ หรือประเทศชาติและได้รับผลสำเร็จด้วยดี

6. ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือ ที่ได้ทำชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ

• ภาพป้ายเกียรติคุณนักเรียนนายเรือที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา และโล่ห์เกียรติยศสำหรับจารึกชื่อนักเรียนนายเรือที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

:: โรงเรียนนายเรือ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินการ
::: กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ :::
::: กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ :::
::: กรมช่างโยธาทหารเรือ :::

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th