กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 • “ไตรกีฬาโรงเรียนนายเรือเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” Naval Academy Triathlon 2016 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
 • "นายเรือวิชาการ 58" วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558...รายละเอียด 
 • กวฟค.ได้รับรางวัล "ชมเชย" ในงาน นิทรรศการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7
  ประจำปี 2558 ...รายละเอียด
 • กวฟค.มีบริการชุบโลหะ เช่น หัวเข็มขัด กระบี่ กระดุมฯ วันอังคารและวันศุกร์
 • ขั้นตอนการชุบโลหะ....รายละเอียด

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนายเรือ

เว็บไซต์การรับสมัคร นตท.
ในส่วนกองทัพเรือ
 

 • แผนปฏิบัติงาน :

  เม.ย. - ส.ค. 58
  จัดการการเรียนสอนภาคต้น
  -  กวฟค.ฯ จัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
  วิชาเคมีทั่วไป และปฏิบัติการเคมีทั่วไป ใน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เม.ย. - ส.ค. 58

  การประกันคุณภาพการศึกษา
  -รายงานภาระงานครู-อาจารย์ประเมินผลการเรียนการสอนจัดทำมคอ.3และมคอ.5
  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารการประเมิณตนเองของ กวฟค.ฝศษ.รร.นร