กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
 • กวฟค.มีบริการชุบโลหะ เช่น หัวเข็มขัด กระบี่ กระดุมฯ วันอังคารและวันศุกร์
 • ขั้นตอนการชุบโลหะ....รายละเอียด

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนายเรือ

เว็บไซต์การรับสมัคร นตท.
ในส่วนกองทัพเรือ
 

 • แผนปฏิบัติงาน :

  เม.ย. - ส.ค. 60
  จัดการการเรียนสอนภาคต้น
  -  กวฟค.ฯ จัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
  วิชาเคมีทั่วไป และปฏิบัติการเคมีทั่วไป ใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

  เม.ย. - ส.ค. 60

  การประกันคุณภาพการศึกษา
  -รายงานภาระงานครู-อาจารย์ประเมินผลการเรียนการสอนจัดทำมคอ.3และมคอ.5
  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารการประเมิณตนเองของ กวฟค.ฝศษ.รร.นร