Download ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ในการประกาศผลสอบภาควิชาการ
 

1การประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราช ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. โดยผลสอบนี้เท่านั้นที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
2. ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ จะต้องรายงานตัวต่อ คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับลายนิ้วมือ
3. การทดสอบสุขภาพจิต จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องมารายงานตัวเวลา 07.00 น. และชำระเงินค่าตรวจร่างกาย จำนวน 1,230 บาท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ยังไม่ครบและเอกสารขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน ภายหลังการทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเข้าสอบรอบสองต่อไปด้วย
4. ผู้สมัครฯ หรือผู้ปกครองของผู้สมัครฯ จะต้องนำหลักฐานการสมัครฯ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับหลักฐานการสมัครฯ ของโรงเรียนนายเรือ ในวันทดสอบสุขภาพจิต โดยมีรายการหลักฐานฯ ดังนี้
   4.1 เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รบ.1 – ต.) หรือเทียบเท่า
   4.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
   4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
   4.4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด (ถ้ามี)
    *** เอกสารประกอบการสมัครทุกรายการข้างต้น ผู้สมัครฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
หมายเหตุ :

                        ในการรายงานตัวระหว่างการสอบรอบสอง  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง
 
- ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุน รร.นร. ประจำปี 2560 :: ดูรายละเอียด
- ใบสมัครโครงการนักเรียนทุน (โรงเรียนนายเรือ) พ.ศ.2560 :: ดูรายละเอียด
- ข้อมูลการส่งเอกสารคะแนนเพิ่ม สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ :: ดูรายละเอียด
 

-ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ อ่านรายละเอียด

- นอกจาก เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือน และเครื่องแบบให้ แล้วได้อะไรอีก อ่านรายละเอียด

- จบแล้วไปไหน อ่านรายละเอียด

- ได้มีโอกาสฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

- ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตำรวจ ทุกปี ดูภาพกิจกรรม

- ชม Clip/MV ร่วมเครือนาวีทั้งหมด ได้ัที่นี่ Click

- นักเรียนนายเรือไทย ในญี่ปุ่น : Download Clip

- นักเรียนนายเรือไทย ในสเปน : Download Clip

- นนร. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศและต่างประเทศ : Download Clip

- ชีวิต ชาติ ราชนาวี : Download Clip

- สามสมอในดวงใจ : Download Clip

- แสงสุดท้าย...นักเรียนนายเรือ : Download Clip

 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน (ตั้งแต่ 10 ธ.ค.59)