Download ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   

รายละเอียดการปฏิบัติของผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

.........................................................................................................................................

 

๑.     การประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผลสอบนี้เท่านั้น ที่ถือเป็น “ผลสอบอย่างเป็นทางการ
๒.    ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายทั้งเหล่าทหารเรือ (ทร.) และตำรวจน้ำ  (ตรน.) จะต้องไปรายงานตัว (สำหรับผู้ที่สอบได้มากกว่า ๑ เหล่า จะต้องเลือกเหล่าที่ต้องการ) ต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวของโรงเรียนนายเรือ ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ในวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้นั้น “สละสิทธิ์” โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
   ๒.๑       เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย บุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. รอฟังคำชี้แจงและการประกาศเรียกเพื่อเข้ารายงานตัว ฯ บริเวณด้านหน้า อาคารรณนภากาศ ฯ หรือที่ที่กำหนด
   ๒.๒       เมื่อพร้อม จะเริ่มประกาศเรียกบุคคลตัวจริง ทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน. (การประกาศเรียกบุคคลตัวจริงครั้งแรกนี้ ถือว่า เป็นการเรียก “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ ๑”) เข้ารายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว ณ จุดตรวจสอบ ทร. แล้วเข้ามานั่งที่เก้าอี้ของบุคคลตัวจริงของเหล่าที่มารายงานตัว (เหล่า ทร. หรือเหล่า ตรน.)
   ๒.๓       เมื่อไม่มีบุคคลตัวจริงมารายงานตัวใน “รอบบุคคลตัวจริง รอบที่ ๑” แล้ว เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวจะตรวจสอบจำนวนบุคคลตัวจริงที่มารายงานตัวว่า ครบตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะแจ้ง “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ ให้กับโฆษกกลาง เพื่อประกาศเรียก “ลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง” ให้มารายงานตัว เพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยโฆษกกลางจะประกาศเรียกในแต่ละรอบ พร้อมกันทุกเหล่า
   ๒.๔ ในรอบของการประกาศเรียก “รอบบุคคลตัวจริง” หากบุคคลตัวจริงของเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็นบุคคลสำรองของอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกอยู่ (ตั้งแต่รอบที่ ๒ เป็นต้นไป) บุคคลตัวจริงคนนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าที่ตนอยู่ว่า ขอเปลี่ยนเหล่าจากเหล่าที่ตนอยู่ไปยังเหล่าที่กำลังประกาศเรียกลำดับที่สอบได้ของบุคคลสำรอง โดยจะต้องลงชื่อใน “แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ การเป็นบุคคลตัวจริง” เสียก่อน แล้วจึงจะไปรายงานตัวกับอีกเหล่าหนึ่งที่กำลังประกาศเรียกได้ โดยบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจกลับมาเป็นบุคคลตัวจริงในเหล่าที่ตนเอง ได้ขอ “สละสิทธิ์” ไปแล้ว ได้อีกครั้ง
   ๒.๕       การประกาศเรียกผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้ายมารายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงนั้น จะดำเนินการจนกว่าทุกเหล่าได้จำนวนบุคคลตัวจริงครบตามจำนวนที่กำหนด จากนั้น จึงจะเริ่มการประกาศเรียก “รอบบุคคลสำรอง” ของทุกเหล่า
   ๒.๖       การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้บุคคลสำรอง สำหรับผู้ที่สอบได้หลายเหล่า และได้รายงานตัวเป็นบุคคลตัวจริงและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นบุคคลสำรองในเหล่าทัพอื่น แต่ถ้าเป็นผู้ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในเหล่าใดเลย แต่มีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับของบุคคลสำรอง ยังมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองในทุกเหล่าทัพที่สอบได้ (เป็นบุคคลสำรองได้มากกว่า ๑ เหล่า) ตามจำนวนที่แต่ละเหล่ากำหนด
   ๒.๗      บุคคลสำรองที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้เป็นบุคคลสำรองหลายเหล่าทัพที่สอบได้ นั้น จะต้องไปรายงานตัวต่อกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของเหล่าทัพที่สอบได้ ให้ครบทุกเหล่าทัพ
๓.    หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกเหล่าและรับรายงานตัวแล้ว โรงเรียนเตรียมทหารจะชี้แจงเกี่ยวกับการทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริง สามารถนำผู้ปกครองเข้ารับการฟังการชี้แจงร่วมกันได้ ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรอง (ยกเว้นผู้ปกครอง) สามารถเข้ารับฟังการชี้แจงดังกล่าวได้ด้วย แต่จะยังไม่ได้รับเอกสารสำหรับการทำสัญญา ฯ
๔.    ผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ส่วนผู้ที่เป็นบุคคลสำรองให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอฟังผลการปฏิบัติระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.” โดยผู้ที่เป็นบุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง จะต้องนำและเตรียมสิ่งต่อไปนี้ มามอบให้แก่คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ด้วย
   ๔.๑       สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รบ.๑ – ต.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด
   ๔.๒       รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
   ๔.๓       แบบฟอร์มประวัติย่อ นตท.ในส่วนของ ทร. (" เฉพาะบุคคลตัวจริง " จะได้รับแจกในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ ให้นำไปกรอกที่บ้าน)
   ๔.๔       เตรียมเงิน จำนวน ๑๐๐ บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ และจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ฯ หากผลการตรวจประวัติอาชญากร ฯ ปรากฏว่า มีประวัติและพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ จะถือว่า “ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
หมายเหตุ :
      - ในการรายงานตัว ผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย จะต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้ยืนยันตนเอง มาด้วยทุกครั้ง

________________________________________________________________________________________________________________
- ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุน รร.นร. ประจำปี 2560 :: ดูรายละเอียด
- ใบสมัครโครงการนักเรียนทุน (โรงเรียนนายเรือ) พ.ศ.2560 :: ดูรายละเอียด
- ข้อมูลการส่งเอกสารคะแนนเพิ่ม สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ :: ดูรายละเอียด
_______________________________________________________________________________________________________________

-ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ อ่านรายละเอียด

- นอกจาก เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือน และเครื่องแบบให้ แล้วได้อะไรอีก อ่านรายละเอียด

- จบแล้วไปไหน อ่านรายละเอียด

- ได้มีโอกาสฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

- ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตำรวจ ทุกปี ดูภาพกิจกรรม

- ชม Clip/MV ร่วมเครือนาวีทั้งหมด ได้ัที่นี่ Click

- นักเรียนนายเรือไทย ในญี่ปุ่น : Download Clip

- นักเรียนนายเรือไทย ในสเปน : Download Clip

- นนร. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศและต่างประเทศ : Download Clip

- ชีวิต ชาติ ราชนาวี : Download Clip

- สามสมอในดวงใจ : Download Clip

- แสงสุดท้าย...นักเรียนนายเรือ : Download Clip

 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน (ตั้งแต่ 10 ธ.ค.59)