โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์

ภารกิจ

ปรัชญา ภารกิจ วิสัยทัศน์

โครงสร้างการบังคับบัญชา

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา 2558

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา 2555

บุคลากร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ประจำ

ธุรการ

อาจารย์พิเศษ

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำและดูแลโดย นาวาโทหญิง ผศ. นภสจันทร์ วีระประจักษ์
Copyright © 2008-2018
Department of Law and Social Science
Academic Branch Royal Thai Naval Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter