โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์

ภารกิจ

ปรัชญา ภารกิจ วิสัยทัศน์

โครงสร้างการบังคับบัญชา

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา ๒๕๕๔

บุคลากร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ประจำ

ธุรการ

อาจารย์พิเศษ

ข้าราชการของ กวกส.ฯ ๕ นาย ได้แก่ ผอ.กวกส.ฯ, รอง ผอ.กวกส.ฯ, น.อ.หญิง ผศ. ขนิษนาฎ รัตนพฤกษ์, น.อ.ผศ.อมรเทพ แกล้วกสิกรรม, และ น.ท.หญิง นภสจันทร์       วีระประจักษ์ ไปร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มี.ค.๕๗ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และคณาจารย์ กวกส.ฯ จำนวน ๓ นาย ได้แก่ น.อ.หญิง ผศ. ขนิษนาฎ รัตนพฤกษ์,   น.อ.ผศ. อมรเทพ แกล้วกสิกรรม, และ น.ท.หญิง นภสจันทร์ วีระประจักษ์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาการเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ ในที่ประชุมวิชาการดังกล่าว

mahidol

mahidol2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จัดทำและดูแลโดย นาวาโทหญิง นภสจันทร์ วีระประจักษ์
Copyright © 2008-2014
Law and Social Science Department
Academic Branch Royal Thai Naval Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter