โรงเรียนนายเรือ

คลิ๊กเพื่อติดต่อสอบถามกลับไปที่หน้าแรก กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์

ภารกิจ

ปรัชญา ภารกิจ วิสัยทัศน์

โครงสร้างการบังคับบัญชา

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา ๒๕๕๔

บุคลากร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ประจำ

ธุรการ

อาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จัดทำและดูแลโดย นาวาโทหญิง นภสจันทร์ วีระประจักษ์
Copyright © 2008-2014
Law and Social Science Department
Academic Branch Royal Thai Naval Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter