sample 2

ติดต่อเรา


กองวิชาอาวุธและยุทธวิธี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
sample-1

 

"กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในวิชาการอาวุธ การปฏิบัติการทางเรือ ยุทธวิธี     และวิชานาวิกโยธิน รวมทั้งรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน"

 

 

วิชาที่กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธีจัดการศึกษา

ชั้นปี
ถาคต้น
ภาคปลาย
1

NS104 ทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1

NS105 ทหารราบ 1

NS106 การอาวุธ

NS109 ทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2

2

NS210 ทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3

NS 211 ทหารราบ 2

 

3
NS 315 ครูทหาร

NS314 ทหารราบ 3

NS317 ทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4

4

NS419 ศูนย์ยุทธการ

NS421 ทหารราบ 4

5

NS524 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น

NS525 ยุทธทางทหารราบ

NS526 การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

NS524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรื

NS550 ศูนย์ยุทธการและการสื่อสารภ าคปฏิบัติ (55)