กองบังคับการ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

มีหน้าที่ บริหารงาน และจัดการเกี่ยวกับการปกครอง การฝึกอบรม นักเรียนนายเรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของ กรมนักเรียนนายเรือ

   
  นาวาเอก วรพล จันทมาศ  
  ผู้บังคับการ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์  
 
นาวาเอก วิรัตน์  ตะโจปะรัง   นาวาเอก ขวัญธิชัย  เรืองรุ่ง
รองผู้บังคับการ กรม นนร.รอ.   เสนาธิการ กรม นนร.รอ.
     
นาวาโท วีรพงษ์ นาคประสิทธิ์ นาวาโท ธนภูมิ  ประทีป นาวาโท กิตติพงษ์  น้อยแจ่ม
นายทหารกำลังพล กรม นนร.รอ. นายทหารยุทธการ กรม นนร.รอ. นายทหารส่งกำลังบำรุง กรม นนร.รอ.
     

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th