หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2561

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลดไฟล์
- ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์
- หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร ดาวน์โหลดไฟล์
1 หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์
2 แนวทางการประเมินผลการสอนสำหรับการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2563
  แนวทางการประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
  เอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
3 แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอผลงาน  
  รายงานเสนอผลงานเพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  ประวัติย่อและผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การแก้ไขเอกสารผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
4 แบบฟอร์มสำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ/หนังสือแปล ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การแก้ไขเอกสารผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
5 แบบฟอร์มสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  
  แบบประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
6 แบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย  ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแต่ง/เรียบเรียง ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแปล ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ  ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ แต่ละรายการ ดาวน์โหลดไฟล์
7 การจัดทำเอกสารรายบุคคลประกอบการประชุมสภา รร.นร. และสภาการศึกษาวิชาการทหาร  
  คำอธิบายการจัดทำเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
  ปก ดาวน์โหลดไฟล์
  สารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์
  หน้าแทรก ดาวน์โหลดไฟล์
  ตัวอย่างการกรอกประวัติย่อผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบฟอร์มประวัติย่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในบัญชีสภาการศึกษาวิชาการทหาร ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบฟอร์มประวัติย่อผู้ทรงคุณวุฒิ นอกบัญชีสภาการศึกษาวิชาการทหาร ดาวน์โหลดไฟล์
  คู่มือการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ดาวน์โหลดไฟล์