กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

 
  ::

วิสัยทัศน์ ::

    กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ จะปลูกฝังความเป็นผู้นำ และความเป็นสุภาพบุรุษ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
   
  ::

ภารกิจ ::

    กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ ในเรื่องการปลูกฝังวินัย อุปนิสัย จิตวิทยา ความอดทนและลักษณะผู้นำ
   
  ::

พันธกิจ

::
    ฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้เป็นผู้นำที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
   
  ::

ประวัติ

::
    กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ เดิมชื่อว่า "กองนักเรียน โรงเรียนนายเรือ" ต่อมากองทัพเรือได้ยกฐานะตั้งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ในชื่อ "กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" (ใช้อักษรย่อว่า "กอง นนร.รอ.รร.นร.") หลังจากนั้น ได้รับพระบรมราชานญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" ใช้อักษรย่อว่า "กรม นนร.รอ.รร.นร. กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ถือเป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเนื่องด้วยเป็นหน่วยทหารที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตรย์อย่างใกล้ชิด จึงมีพิธีการแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ทุกๆ ปี เรียกว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ หรือที่เรียกกกันว่า สวนสนามราชวัลลภ (คำว่า ราชวัลลภ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)
   
 
  ::

 ระบบเกียรติศักดิ์นักเรียนนายเรือ (หลักการของผู้มีเกียรติ /THO-RA-NoNGS code)

::
  T   -  truth พูดความจริง
  H   - honesty ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
  O   - order/obey  ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเชื่อมั่นในคำสั่ง
  R   - responsibility  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  A   - allegiance ความจงรักภักดี
  No - not steal   ไม่ขโมย ไม่ยักยอก ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในทางทุจริต
  N   - nation ทำเพื่อส่วนรวม และเสียสละเพื่อประเทศชาติ
  G   - gentleman  มีคุณธรรม มีน้ำใจ รักษาคำมั่นสัญญา และรักความยุติธรรม
  S   - sincerity ความจริงใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง