กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ

 

ภารกิจ กองบัญชาการ

    มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ และบริหารกิจการของโรงเรียนนายเรือ  ให้เป็นไปตามภารกิจ ประกอบด้วย 5 กองงาน
 
  ::

กองกำลังพล

::
    กองกำลังพล มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการกำลังพล ได้แก่ แผนการปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังพล การจัดหากำลังพล การจัดการกำลังพล การปกครองกำลังพล การทะเบียนราษฎร์ ประวัติของข้าราชการ การศึกษา การสวัสดิการ และบริการกำลังพล พิธีการที่เกี่ยวข้อง การบำรุงขวัญ วินัยทหาร งานด้านอนุศาสนาจารย์ และงานด้านกฎหมาย ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน และกำกับการให้เป็นไปตามนโยบายแผน และคำสั่ง
   
  ::

กองยุทธการและการข่าว

::
    กองยุทธการและการข่าว มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในเรื่องยุทธการ การฝึกของนักเรียนนายเรือ การข่าว การสื่อสาร วิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์ รวมทั้ง อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง
   
  ::

กองส่งกำลังบำรุง

::
    กองส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการการส่งกำลังบำรุงทั้งปวง ได้แก่ การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง  การลำเลียงขนส่ง การบริการ การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ การก่อสร้าง การจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง
   
  ::

กองกิจการพลเรือน

::
    กองกิจการพลเรือน มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับด้านกิจการพลเรือนทั้งปวง การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง
   
  ::

กองโครงการและงบประมาณ

::
    กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในเรื่องแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวบรวมความต้องการ จัดทำ จัดสรร ปรับแต่งเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ ให้คำแนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้ง อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และคำสั่ง