ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ

    มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ให้บริการทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัตถุ และองค์บุคคล รวมทั้งเป็นหน่วยให้การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานแก่นักเรียนนายเรืออีกด้วย
 
  ::

กองบริการ

::
    มีหน้าที่ ดำเนินงานด้านการพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภคการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง การรักษาพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันอัคคีภัยและอุทกภัย
   
  ::

กองโรงงาน

::
    มีหน้าที่ รับผิดชอบการฝึกสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายเรือ ในเรื่องของช่างเครื่องยนต์ ช่างปรับ ช่างกลึง ช่างโลหะแผ่น และช่างไม้
   
  ::

กองเครื่องช่วยการศึกษา

::
    มีหน้าที่ ในการผลิตตำราและคู่มือการเรียนต่างๆ ภายในขีดความสามารถจำกัดระดับหนึ่ง และเก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายสำหรับการศึกษา รวมทั้งให้บริการเครื่องช่วยการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  ::

หมวดดุริยางค์

::
    มีหน้าที่ ฝีกสอนเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีแก่นักเรียนนายเรือ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย