วารสารวิชาการ โรงเรียนนายเรือ

วารสารวิชาการ โรงเรียนนายเรือ

  ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี :: Click here ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ :: Click here
  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ ผู้สนใจทั่วไป 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ  การศึกษาของคณาจารย์ และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน  ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ
 

 

4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ