กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

  พระราขบัญญัติ ยศทหาร พ.ศ.2479 :: Click here
  พระราขบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง :: Click here
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 :: Click here
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 :: Click here
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต :: Click here
  ท่ากระบี่-ท่าธง :: Click here
  ท่าอาวุธ :: Click here
  กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) :: Click here
  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) :: Click here
  การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภร :: Click here
  การปรับปรุงสายกระบี่สำหรับนายทหารสัญญาบัตร :: Click here
  ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะ :: Click here
  ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ :: Click here
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าการจัดทหารกองเกีบรติยศ :: Click here
  พ.ร.ก.การประมง 2558 :: Click here
  พ.ร.ก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ :: Click here
  พ.ร.บ.เรือไทย 2481 :: Click here
  พ.ร.บ.ให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด :: Click here
  พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 2457 :: Click here
  พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 :: Click here
  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด :: Click here
  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 :: Click here
  พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง :: Click here
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนทหาร :: Click here
  พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 :: Click here
  พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจาการปฏิบัติราชการ :: Click here
  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง :: Click here
  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของกองทัพเรือ พ.ศ.2564 :: Click here
  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2563 :: Click here
  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.2557 :: Click here
  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรายงานตนเอง พ.ศ.2512 :: Click here
  ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ :: Click here