วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช 2567

  " เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ "