หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

    - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า :: Download ::
    - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ :: Download ::
    - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ :: Download ::
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ :: Download ::