ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

      มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาทหารเรือ และภาควิชาการ ชั้นอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือ วิจัยและพัฒนาการฝึกศึกษา ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือให้ทันสมัย
 
  :: กองบังคับการ ::
    มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ
  :: กองพละศึกษา ::
    ฝึกหัดวิชาพลศึกษาและวิชาทัศนสัญญาณให้แก่ นักเรียนนายเรือ บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพให้กับข้าราชการ และนักเรียนนายเรือ สนับสนุนภารกิจโรงเรียนนายเรือในการจัดกิจกรรมทางกีฬา
  :: กองวิชาคณิตศาสตร์ ::
    มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนนายเรือ
  :: กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ::
    มุ่งให้การศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้และ เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล มีความริเริ่ม
  :: กองวิชามนุษยศาสตร์ ::
    ให้การศึกษาแก่นักเรียนนายเรือ ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาวะผู้น สุขวิทยา และ จิตวิทยาทั่วไป เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งสามารถนำทักษะที่ได้รับ การ ฝึกฝน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
  :: กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ::
    ให้การศึกษาและฝึกอบรมทางด้านวิชาการทางกฎหมายและสังคมศาสตร์อย่างมีบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนายเรือและบุคลากรทั่วไปของโรงเรียนนายเรือเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักในการปกครอง และมีความเที่ยงธรรมสำหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ และการดำเนินชีวิตในฐานะเป็นปัจเจกชน อย่างมีคุณภาพ
  :: กองวิชาการเรือและเดินเรือ ::
    มีหน้าที่ให้ความรู้ในวิชาการเรือทางทฤษฎี และการเรือทางใช้การ ทั้งการเรือเล็กและการเรือใหญ รับผิดชอบในการสอน วิชาการเดินเรือทฤษฎีทุกประเภท ทั้งเดินเรือใกล้ฝั่ง เดินเรือดาราศาสตร์ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส และวิชาดาราศาสตร์
  :: กองวิชาอาวุธและยุทธวิธี ::
    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในวิชาการอาวุธ การปฏิบัติการทางเรือ ยุทธวิธี และวิชานาวิกโยธิน
  :: กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ::
    มุ่งให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ ในแขนงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและเครื่องคำนวณ และเป็นแหล่งผลิตนายทหารเรือที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระดับแนวหน้า
  :: กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ::
    มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สำหรับนักเรียนนายเรือทุกสาขาวิชา
  :: กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ::
    มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา การสำรวจแผนที่ การสร้างแผนที่
  :: กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ::
    มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาการจัดและการบริหารงาน การบัญช การวิจัยดำเนินงาน ทฤษฎีการตกลงใจ การวิเคราะห์ประสิทธิผล และการเศรษฐศาสตร์
  :: แผนกห้องสมุด ::
    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดให้การช่วยเหลือแนะนำการใช้ห้องสมุด ทั้งการอ่านและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการจัดหา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ
       
  *** ดาวน์โหลดเอกสาร ***
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    - มคอ.2 - หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) :: Download ::
    - มคอ.2 - หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) :: Download ::
    - มคอ.3 – แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา :: Download ::
    - มคอ.5 - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา :: Download ::
    - มคอ.7 - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร :: Download ::
    คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ฝศษ.รร.นร. พ.ศ.2563 :: Download ::
    - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (กองสาขาปริญญา) :: Download ::
    - แบบฟอร์มการจัดทำ SAR หลักสูตร รร.นร. พ.ศ.2558 :: Download ::
    - แบบฟอร์มการจัดทำ SAR หลักสูตร รร.นร. พ.ศ.2563 :: Download ::
    - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (กองวิชาชีพทหารเรือ/กองวิชาพื้นฐาน) :: Download ::
    - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ระดับ ฝศษ.รร.นร.) :: Download ::
    - คำอธิบายกระบวนการ/ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ :: Download ::
    - รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2563 :: Download ::
    หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. พ.ศ.2561 :: Download ::