เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนนายเรือ


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ
  การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (โครงการฉลามขาว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  การสอบรอบแรกภาควิชาการ


  คำชี้แจง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ จะเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบช่วงของ
  ตัวอักษรตาม Link ข้างล่างนี้ ว่าชื่อของผู้สมัครอยู่ในช่วงตัวอักษรใด จึงกด Link เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัคร หากมีรายชื่อของผู้สมัครปรากฏอยู่ แสดงว่า ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกภาควิชาการ

  รายละเอียดการปฎิบัติในการสอบรอบแรกภาควิชาการ

  ๑. การสอบรอบแรกภาควิชาการ – กำหนดสอบรอบแรกภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งการสอบเป็น ๒ รอบ ได้แก่ ๑) รอบเช้า ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. โดยรายงานตัวเข้าห้องสอบ เวลา ๐๗.๓๐ น. และ ๒) รอบบ่าย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยรายงานตัวเข้าห้องสอบ เวลา ๑๒.๓๐ น.
  ๒. ในวันรายงานตัวเข้าสอบรอบแรกภาควิชาการ (วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบทุกรอบ
  ๓. การเข้าสอบฯ ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยแต่งกายชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดพลเรือนสุภาพ
  ๔. การเข้าสอบฯ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะเตรียมดินสอดำชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ในการทำข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครทุกคน โดยผู้สมัครไม่ต้องนำดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และห้ามผู้สมัครนำเครื่องคำนวณ อุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ แว่นตา นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าทุกชนิด กระดาษจดข้อความ หรือกระดาษอื่น ๆ และเอกสารทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้สมัครฝ่าฝืน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนำสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย
  ๕. การรับประทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้จัดร้านค้ามาจำหน่ายอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้บริการให้กับผู้สมัคร ที่บริเวณท้ายเรือหลวงธนบุรี
  ๖. ด้วยการสอบรอบแรกภาควิชาการ ใช้สถานที่สอบซึ่งมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถทำข้อสอบได้อย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ จึงอนุญาตให้ผู้สมัครไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทำข้อสอบ แต่ขอความกรุณาผู้สมัครตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยตนเอง (Self ATK) โดยทำการตรวจ ATK ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผลตรวจ ATK ที่จะนำมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดให้เป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับอุปกรณ์ที่แสดงวัน-เวลาที่ทำการตรวจ โดยนำภาพผลตรวจ Self ATK มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันมารายงานตัวเข้าสอบรอบแรกภาควิชาการ (วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖) และหากผู้สมัครมีอาการเจ็บป่วย เป็นหวัด หรือมีอาการไอ ขอความกรุณาผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำข้อสอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้สมัครคนอื่น
  ๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕, ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕
  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com


  คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
  (โครงการฉลามขาว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗