ภาพกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี