ภาพกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี