ภาพกิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

- มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่า ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี