ภาพกิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

- มฝ.นนร.(นนร.ชั้นใหม่ และชั้นปีที่ 4) ฝึกร่วมกับ มฝ.นนร.(นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และชั้นปีที่ 3) บริเวณอ่าวไทยตอนบน