ภาพกิจกรรมวันที่ 21 เมษายน 2562

 

- มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่าที่ท่าเรือต้าก่าง เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน