ภาพกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

- มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60