ภาพกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการฝึก