กองบรรณาธิการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

คณะที่ปรึกษา

  พลเรือโท ชัชชัย           โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี นันทพล         มาลารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สันติ             เปาอินทร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สมพงษ์          ภูเวียง  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สุภชิต           นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี เทอดศักดิ์       แท้เที่ยง ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก โสภณ           รัชตาภิรักษ์ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก อนุวัติ              ดาผิวด รองหัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
 
บรรณาธิการ    
  นาวาเอก สิริลักษณ์         คำภู

ผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

กองบรรณาธิการ

   
(ภายใน) นาวาเอกหญิง ณหทัย        จันทรสาขา ผู้อำนวยการกองวิชามนุษยศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอกหญิง ผศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก ผศ. อมรเทพ       แกล้วกสิกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก ชุมพล               เทียวประสงค์   รองผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์
  นาวาโทหญิง สุณีพร          อมตพร หัวหน้าห้องสมุด โรงเรียนนายเรือ
  นาวาโทหญิง ผศ. นภสจันทร์ วีระประจักษ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
  นาวาตรี สันติ                   งามเสริฐ อาจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
  พันจ่าเอก จอมพร             แจ่มกระจ่าง    เสมียน กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 
กองบรรณาธิการ    
(ภายนอก) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พลเรือตรี รองศาสตราจารย์ ทองใบ ธีรานันทางกูร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(วิทยเขตสิรินทรราชวิทยาลัย)
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี       สงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส        ดาราสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร     ปิติพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา      สุขสวัสด์ มหาวิทยลัยรัตนบัณฑิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา      พูนผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร      จูตะวิริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป      ฉัตรสุภางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ          มีประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร. ภัททิยา    ยิมเรวัต มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร. จีรวัฒน์      วีรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร. จีรณี         ตันติรัตนวงศ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ดร. ชูเกียรติ     น้อยฉิม          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ดร. ฉัจฉราวรรณ    บุรีภัคดี            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ดร. ณัฐพงษ์    พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นาย จเร     พันเปรื่อง          สำนักงานนายกรัฐมนตรี
     

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th