กองบรรณาธิการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

คณะที่ปรึกษา

  พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ อาจาร์ยผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก อนุรัตน์ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
 
บรรณาธิการ    
  นาวาเอก สิริลักษณ์         คำภู

โรงเรียนนายเรือ

 

กองบรรณาธิการ

   
(ภายใน) นาวาเอก สิริลักษณ์  คำภู โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก รองศาสตราจารย์ อมรเทพ  แกล้วกสิกรรม โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอกหญิง ณัฐธยาน์  ล้อชูสกุล โรงเรียนนายเรือ
 

นาวาเอก ยุทธนา เหมรัญ 

นาวาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา ม่วงใหญ่

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

  นาวาโทหญิง สุณีพร อมตพร โรงเรียนนายเรือ
 

นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระพงษ์ พรมจันทร์  

นาวาโท พงศ์พัฒน์ อิศรกุล

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

 

นาวาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ งามเสริฐ

นาวาตรีหญิง ปรียะดา แสนประสิทธิ์

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

  เรือเอก ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์   โรงเรียนนายเรือ
 
กองบรรณาธิการ    
(ภายนอก) ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พลเรือตรี รองศาสตราจารย์ ทองใบ ธีรานันทางกูร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(วิทยเขตสิรินทรราชวิทยาลัย)
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี       สงวนวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส        ดาราสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร     ปิติพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา      สุขสวัสด์ มหาวิทยลัยรัตนบัณฑิต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา      พูนผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร      จูตะวิริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป      ฉัตรสุภางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ          มีประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร. ภัททิยา    ยิมเรวัต มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร. จีรวัฒน์      วีรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร. จีรณี         ตันติรัตนวงศ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ     น้อยฉิม          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ดร. ฉัจฉราวรรณ    บุรีภัคดี            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์    พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นาย จเร     พันเปรื่อง          สำนักงานนายกรัฐมนตรี
     
หน้าที่ของกองบรรณาธิการ    
  1. ประชาสัมพันธ์การรับบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รร.นร.
2. ประเมินบทความเบื้องต้น โดยพิจารณาจากรูปแบบของบทความตามที่ วารสารกำหนด และความครบถ้วนสมบูรณ์ของบทความ
3. คัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหาของบทความนั้น
4. ตัดสินใจคัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณภาพของบทความ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับผิดชอบ
5. รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ในระหว่างการประเมินบทความและการตีพิมพ์วารสารฉบับนั้นๆ แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ
6. ตรวจสอบและปฏิเสธการรับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่จากที่อื่นมาแล้ว ทั้งในรูปแบบของวารสารหรือบทความหลังการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฉบับเต็ม (Proceeding)
7. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ในบทความ และหากมีหลักฐานหรือข้อยืนยันที่ชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น บรรณาธิการจะติดต่อผู้นิพนธ์หลักเพื่อขอ คำชี้แจง และหากไม่มีข้อชี้แจงตามหลักทางวิชาการ บรรณาธิการจะปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นๆ
8. จัดทำวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนด
9. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ รายปี เสนอคณะทำงานฯ
10. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนนายเรือ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนด
11. พัฒนาคุณภาพวาสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ให้เข้าสู่ฐาน TCI กลุ่ม ๑ หรือ ๒ รวมทั้งควบคุมคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนด อย่างต่อเนื่อง
     
ติดต่อกองบรรณาธิการ    
  อาคาร 6 ชั้น 1 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 - 4753984 โทรสาร 02 - 7565916 E-mail:rtna.edu.ls@gmail.com
ช่องทางการส่งบทความ    
  email:rtna.edu.ls@gmail.com  
     
แบบประเมินบทความ    
  Download  

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th