กองบรรณาธิการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนนายเรือ

คณะที่ปรึกษา

  พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี ประชา สว่างแจ้ง เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
  พลเรือตรี อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก อนุรัตน์ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
 
บรรณาธิการ    
  นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

กองบรรณาธิการ

   
(ภายใน) นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ บุญโสภา โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก สิทธิรักษ์ พรมณี โรงเรียนนายเรือ
  นาวาเอก ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี โรงเรียนนายเรือ
  นาวาโท พิศณุ คูมีชัย โรงเรียนนายเรือ
 

นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศิษฎ์ ทวิชพงศ์ธร

เรือเอก บุญญฤทธิ์ สุขเมือง

เรือโทหญิง ณัฐฐา สุขาบูรณ์

เรือตรี สัญญา วอนน้ำเพ็ชร

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

     
     
 
กองบรรณาธิการ    
(ภายนอก)    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th