วารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ISSN 2392-5663

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ  การศึกษาของคณาจารย์ และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ

4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ

 
นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
  วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน
ISSN: 2392-5663
 
กระบวนการพิจารณาบทความ
  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)
 
ประเภทของบทความ
  รับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความวิจัย (Research article) และ บทความทางวิชาการ (Academic article)
 
ภาษาที่รับตีพิมพ์
  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 
กำหนดการตีพิมพ์
  ตีพิมพ์ 1 ฉบับต่อปี มกราคม – ธันวาคม
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
  ผู้เขียนบทความควรใช้ฟอนต์ Th Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ สำหรับบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 7,000 คำ
ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความต้องระบุชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด/หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ต้นสังกัด Email ของผู้เขียนบทความทุกคน ไว้ในส่วนหัวของบทความ
ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการให้ภาษา เป็นต้น
ผู้ส่งบทความต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดอยู่ในรูปแบบ APA Style และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง ควรใช้ชื่อตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น (ประเสริฐ คณาวัฒนไชย, 2551) และ (ประเสริฐ คณาวัฒนไชย และคณะ, 2551)
ผู้ส่งบทความต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) กับสถาบันภาษา
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ
  Download
 
ข้อตกลงการส่งบทความสำหรับผู้แต่ง
  บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร กองบรรณาธิการจะถือว่าผู้นิพนธ์เป็นผู้รับรองผลงานของตนเอง ว่าเป็นผลงานใหม่ ไม่ได้ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อน และไม่เคยนำเสนอในรูปแบบ Proceeding
ผู้นิพนธ์จะต้องจัดทำรูปแบบของบทความตามข้อเสนอแนะของวารสาร เพราะหากรูปแบบที่ส่งตีพิมพ์ไม่ตรงตามที่วารสารกำหนด กองบรรณาธิการจะไม่ดำเนินการใดๆกับบทความนั้น
บทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์จะต้องนำเสนอรายงานข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดจากการทำวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
บทความวิชาการจะต้องเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
ผู้นิพนธ์จะต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่นำมาใช้ และการอ้างอิงนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ
ชื่อของผู้นิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาความเป็นไปได้จากเนื้อหาและการดำเนินการของบทความนั้นๆ
ผู้นิพนธ์จะต้องมีการระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)
 
คำแนะนำสำหรับผู้ประเมินบทความ
  วารสารมีนโยบายในการประเมินบทความโดยขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ประเมินบทความจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบทความและผู้นิพนธ์ แก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาของการประเมิน (confidentiality)
2. ผู้ประเมินบทความจะไม่ได้ประเมินบทความ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้นิพนธ์ร่วมๆ หรืออื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
3. ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาของบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความ
4. ผู้ประเมินจะประเมินบทความ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และความสอดคล้องของเนื้อหาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพิจารณาจาก ความใหม่ ความทันสมัย และคุณภาพของบทความ โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับ
5. ผู้ประเมินสามารถเสนอแนะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานวิจัยที่สำคัญและสอดคล้องกับบทความในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความได้
6. หากผู้ประเมินพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (plagiarism) ในบทความ และหากมีหลักฐานหรือข้อยืนยันที่ชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ผู้ประเมินสามารถปฏิเสธการตีพิมพ์และแจ้งแก่บรรณาธิการได
 
ลิขสิทธิวารสาร
  เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนนายเรือ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนนายเรือก่อนเท่านั้น
 
แบบประเมิน
 

แบบประเมินสำหรับ peer review พิจารณาบทความ ::Download::

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th