วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช 2567

" เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ "

:: สาระสำคัญและเป้าหมาย ::

1.หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค
   1.1  สาระสำคัญ
  
กองทัพเรือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่มีความพร้อมและมีขีดความสามารถสูงเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษาสิทธิและอำนาจอธิปไตยทางทะเล  รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ภาวะปกติ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการพัฒนากองทัพเรือที่ดี  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการรักษาผลประโยชน์  สร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคร่วมกันเป็นหลัก  และให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองโดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันในการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์จนเกินความจำเป็น
   1.2  เป้าหมาย

  • เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย  ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการพัฒนาให้มีการจัดระเบียบที่ดีในทะเล
  • เป็นหน่วยงานที่ได้รับการเชื่อถือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการริเริ่มแนวทาง  การดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลที่สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคอาเซียน
  • เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
  • เป็นหน่วยงานที่ได้รับการไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่นจากสาธารณชนว่าการปฏิบัติภารกิจใดๆ จะประสบผลสำเร็จและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี  รวมทั้งเป็นภาคภูมิใจของคนในชาติ

2 หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
      2.1  สาระสำคัญ
กองทัพเรือ ยึดมั่นการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง  มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการกองทัพมีมาตรฐานระดับสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในเรื่องความโปร่งใส  ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีประชาชนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการภายในประเทศและต่างประเทศในด้านการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การมีความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
       2.2  เป้าหมาย 

  • เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่การกำหนดทิศทางการนำองค์กร  และยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน  สามารถนำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถใช้ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ  และทันต่อสถานการณ์
  • เป็นหน่วยงานที่มีระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  มีระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  และ มีระบบการจัดการผลกระทบทางลบที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากทั้งบุคลากรภายในกองทัพเรือ  ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
  • เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th