หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลดไฟล์
1 หลักเกณฑ์การเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์
2 แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอผลงาน  
  รายงานเสนอผลงานเพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  ประวัติย่อและผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การแก้ไขเอกสารผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
3 แบบฟอร์มสำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ/หนังสือแปล ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  การแก้ไขเอกสารผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
4 แบบฟอร์มสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  
  แบบประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบรายงานผลการประเมินผลการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
5 แบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ  ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย  ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแต่ง/เรียบเรียง ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือแปล ดาวน์โหลดไฟล์
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
  สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th