ASEAN International Fleet Reviews 2017

กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวและกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความสมเกียรติ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลก กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๐ วัน ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน” โดยเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบกซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017)

โดยกองทัพเรือจะเชิญกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนรวมกว่า ๓๐ ประเทศ จัดเรือรบที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงกว่า ๔๐ ลำ ร่วมการสวนสนามทางเรือบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดยจะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้บังคับบัญชาฝ่ายไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมชมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

๒. การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise : The 1st AMNEX 2017)

โดยกองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำ เนินการฝึกตาม Standard Operating Procedures for ASEAN Multilateral Naval Exercise : SOP for AMNEX) ที่กองทัพเรือทุกประเทศได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วในคราวการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ประเทศเมียนมา โดยจะมีการฝึกทั้งในทะเลและบนบกบริเวณพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทยตอนบน

๓. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (The 11th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting 2017 : The 11th ANCM 2017)

โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในพื้นที่เมืองพัทยา ในช่วงเวลาที่มีความสอดคล้องกันทั้งกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการฝึกผสมแบบพหุภาคี

๔. กิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ

มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา (พัทยากลาง) ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการเดินพาเหรดทางบกโดยมีการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ๒ กิจกรรมสาธิต โดยในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ จะมีการแสดงกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ดังนี้

กิจกรรมสาธิตที่ ๑ : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ เรือและชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลเมืองพัทยา และกู้ภัยเมืองพัทยา

กิจกรรมสาธิตที่ ๒ : การต่อต้านการก่อการร้ายโดยการชิงตัวประกัน กำลังที่เข้าร่วมประกอบด้วย รีคอนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และมนุษย์กบจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และเรือเร็วโจมตีจากกองเรือยุทธการ

๕. กิจกรรมการเดินพาเหรดทางบก

มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา (จากระหว่างพัทยาใต้และพัทยากลางตลอดเส้นทางจนถึงพัทยาเหนือ) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพลจากเรือของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ลำ กำลังพลจากเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำและกำลังพลจากเรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวน ๑๕ – ๒๐ ลำ ขบวนศิลปวัฒนธรรม ขบวนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดทางบก และ วงโยธวาทิตจากราชนาวี ขบวน พาเหรดจะใช้เส้นทางถนนเลียบชายหาดจากระหว่างพัทยาใต้และพัทยากลางมุ่งหน้าสู่พัทยาเหนือ ผ่านปรำพิธีบริเวณแยกพัทยากลางบนถนนเลียบชายหาดพัทยาเพื่อให้ประธานในพิธี (ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนร่วมเป็นประธาน) รับการแสดงความเคารพจากขบวนพาเหรดต่าง ๆ ขณะเดินผ่านปะราพิธี นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟนซีดรีลจาก นักเรียนจ่าทหารเรือ บริเวณหน้าปรำพิธีก่อนที่ขบวนพาเหรดจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนจะเดินผ่านปรำพิธีอีกด้วย

๖. กิจกรรมทางบก

เป็นกิจกรรมสมทบที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดขึ้นตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงพลุไฟนานาชาติ การแข่งขันมวยไทยไฟต์ การแข่งขันเครื่องบินระดับโลก Air Race 1 การแสดงสินค้า ๔ ภาค มหกรรมอาหารนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และการจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางเรือ Ship Tech หรืออาจมีกิจกรรมสมทบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

 


สามารถรับชมและรับฟังเพลง Let's Join Our IFR 2017 และเนื้อร้อง ได้ที่นี่ Click

สามารถรับชมและรับฟังเพลง ASEAN IFR 2017 และเนื้อร้อง ได้ที่นี่ Click

ที่มา : http://aseanifr2017.com/

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2017- All Rights Reserved - www.rtna.ac.th