ผู้บัญชาการทหารเรือ

นโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในปีนี้ คือการวางรากฐานให้กองทัพเรือมีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ภายในปี 2567 ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามห้วงระยะเวลา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพ
สำหรับการดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ มีเป้าหมายในการค้นหาระดับปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยอยู่ในระดับใด โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันกับหน่วยที่มีหน้าที่ประเมินผล จากนั้นจึงร่วมกันกำหนดระดับความต้องการเป็นมาตรฐาน และแนวทางดำเนินการช่วง 2 ปีงบประมาณ (2559 – 60) ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับพันธกิจ รวมทั้งวางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การสร้างมาตรฐานร่วมกัน ขั้นการปรับเข้าสู่มาตรฐาน เป้าหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหลักของหน่วยให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีการดำเนินการที่เป็นพลวัต และสุดท้ายคือ ขั้นการดำรงมาตรฐานและวางรากฐานสู่การเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในระยะเวลาที่เหลืออีก 7 ปี

นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี 2559 มุ่งเน้นการวัดใน 3 เรื่อง คือ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของกำลังพล องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ

ในการทำงานนั้นจะต้องมีระบบงานที่มีหลักการวัด 4 ส่วน คือ 1.ระบบงานต้องสามารถ ระบุขั้นตอนได้ 2.ระบบงานต้องสามารถ ทำซ้ำได้ 3.ระบบงานต้องสามารถ วัดได้ และ 4.ระบบงานต้องสามารถ ทำนายอนาคตได้

โดยมีวิธีกำหนดมาตรฐาน 4 แบบ คือ 1.มาตรฐาน จากข้อมูลสถิติย้อนหลังแล้วมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 2.มาตรฐาน จากการเปรียบเทียบกับหน่วยอื่น 3.มาตรฐาน จากการทดลอง และ 4.มาตรฐาน จากการที่ผู้บังคับบัญชาเฝ้าสังเกตการทำงานของผู้ใต้บังคบบัญชาแล้วกำหนดขึ้นเอง

 

*** อ่านและดาวน์โหลดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ที่นี่ Click

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th