พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ


การศึกษา             

                             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                 รุ่นที่ 89
                             โรงเรียนเตรียมทหาร                         รุ่นที่ 16
                             โรงเรียนนายเรือ                              รุ่นที่ 73
                             หลักสูตร FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE
                             ประเทศออสเตรเลีย
                             หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ                 รุ่นที่ 51
                             หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ                 รุ่นที่ 32
                             ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา
                             หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     รุ่นที่ 54


ประวัติการทำงาน        

                             ผู้บังคับการเรือหลวงจุฬา
                             ผู้บังคับการเรือหลวงกูด
                             นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
                             ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
                             ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
                             ฝ่ายเสนาธิการประจำ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
                             ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
                             รองเลขานุการกองทัพเรือ
                             เลขานุการกองทัพเรือ
                             ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th