คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

  คู่มือประจำตำแหน่ง อาจารย์ฝ่ำยศึกษาโรงเรียนนำยเรือ :: Click here
  คู่มือประจำตำแหน่ง-ผู้อำนวยการกองวิชามนุษยศาสตร์ :: Click here
  คู่มือการใช้งานระบบตรวจสิทธิยุทธอาภรณ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือ :: Click here
  คู่มือการใช้ห้องเรียน Smart Classroom :: Click here
  คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe :: Click here