พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ.รร.นร. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายเรือ ทร. ของ หมู่เรือฝึกของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะอาจารย์ และ นนร. ในส่วนของฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60

น.อ.ผศ.กอบเกียรติ  สุกร์มณี  ผศ.ฝศษ.รร.นร. กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือ ให้แก่คณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
น.ท.หญิง สุณีพร  อมตพร หัวหน้าแผนกห้องสมุด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และ น.ต.พงศิษฏ์     ทวิชพงศ์ธร อาจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในการเยี่ยมชมห้องสมุด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
น.อ.หญิง สุรวรรณ  ลิ้มสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ               ให้การต้อนรับและนำคณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี
น.อ.หญิง ณหทัย  จันทรสาขา ผู้อำนวยการกองวิชามนุษยศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ               ให้การต้อนรับและนำคณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เยี่ยมชมห้อง English Station และห้อง Smart Classroom ซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ
ร.อ.กุศลิน  สุนทรศารทูร อาจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ นำคณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เยี่ยมชมหอดาราศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
น.อ.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และนำเยี่ยมห้องฝึกจำลองการเดินเรือ ซึ่งใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนนายเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th