กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ รับการตรวจเพื่อรับรองหลักสูตรวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โดย คณะกรรมการ ตรวจและรับรองหลักสูตร จากสภาวิศวกร ณ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th