พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สามสมอสมาคม ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสมาชิกสมาคมสามสมอสมาคมเข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 การรับรองงบดุลประจำปี 2560 และ การเลือกตั้งนายกสมาคมสามสมอสมาคมท่านใหม่ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นนายกสมาคมสามสมอสมาคม ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th