สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ให้กับ ผบ.รร.นร. ณ โถงด้านหน้าหอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 -2017- All Rights Reserved - www.rtna.ac.th