การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง กห. สิทธิของทหารเมื่อเป็นคดีความ และกฎหมายเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th